Tasarımı Kaydet  Kapat

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

  Biz, Altınbaş Üniversitesi’nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın ancak bilinçli bilimsel üretimle mümkün olabileceğine inanarak; ulusal ve evrensel düzeyde gelişme, kalkınma, refah, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflerine ulaşmada üniversitelere düşen sorumluluğun farkında olarak; toplumların tüm kesimlerinin ve her yaş grubunun öğrenme ve bilgiye erişme hakkının temel insan haklarından olduğunu hiç unutmayarak; iyilik, hoşgörü, doğruluk, yardımlaşma, çalışkanlık, sabır, kendine güvenme, adil olma gibi bizleri insan yapan değerlerin tüm dünyada yaygınlaşmasında üniversitelerin öncü rol oynadığını bilerek; akademik hak ve özgürlüklerin tam manasıyla gerçekleştirildiği bir bilim ortamını var etmek; evrensel ve ulusal düzeyde bilimsel üretime sürekli değer katan çalışmaların odağı haline gelmek ve kurumsal aidiyetin güçlenmesi için normlar oluşturmak niyetiyle, öncü bir girişim niteliğindeki Altınbaş Üniversitesi Anayasası’nı 2015 - 2016 akademik yılında hazırladık.

  Altınbaş Üniversitesi Anayasası, paydaşlarımız arasındaki etkileşim biçiminin, benimsediğimiz temel değerler çerçevesinde geliştirilerek içselleştirilmesi; üniversitemizdeki tüm bireylerin haklarının eşitlik, özgürlük ve karşılıklı sorumluluk temelinde teminat altına alınması; verimli ve uyumlu bir çalışma ortamının varlığının çağdaş yönetişim ilkeleri çerçevesinde sağlamlaştırılması amaçlarını içermektedir.

  Bu belge, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan hak, özgürlükler ve güvence ilkelerini esas almakta ve insanlık tarihi boyunca evrilerek bugüne ulaşmış ortak değerler bütününün Altınbaş Üniversitesi’nde tam manasıyla uygulanmasını hedeflemektedir.

 
Madde 1:
Üniversitedeki tüm işlemler, Kurucu Vakıf Senedi’ne uygun şekilde yapılır.

Madde 2:
Üniversitenin her düzeyindeki yöneticiler; şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, hukuka bağlılık ve toplumsal sorumluluk şeklindeki iyi yönetişim öğelerine bağlı olarak çalışırlar.

Madde 3:
Üniversitede alınan tüm kararlarda ve yapılan tüm işlemlerde toplumun ve üniversitenin yararı dikkate alınır.

Madde 4:
Üniversite bünyesindeki tüm kurullar, öngörülen sürelere uygun olarak, etkin biçimde çalıştırılır.

Madde 5:
Her düzeydeki kararlar hukuki çerçeve içinde paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlandığı nesnel süreçler işletilerek alınır.

Madde 6:
Etnik köken, inanç, siyasi görüş, yaş, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim gibi her türlü farklılığa saygı; eşitliğin temelidir ve bu doğrultuda ayrımcılığa karşı düzenlenmiş tüm mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 7:
Üniversite mevzuatında meydana gelen değişiklikler ve yapılan uygulamalarla ilgili olarak tüm paydaşlara eksiksiz ve zamanında bilgi verilir.

Madde 8:
Üniversitenin paydaşlarının, üniversitenin görev ve faaliyet alanına giren konularla ilgili başvuruları, tarafsız ve adil bir şekilde ve makul süre içerisinde ilgili birimler tarafından görüşülür ve sonuçlandırılır. Başvuran kişiye en kısa süre içinde cevap verilir. Paydaşlar, kendi haklarında herhangi bir işlem yapılmadan önce, ilgili üniversite birimlerine danışma ve süreç sırasında görüş bildirme hakkına sahiptir.

Madde 9:
Bilgi edinme hakkı çerçevesinde, üniversite birimlerinin başvuruları yasal süre içerisinde cevaplama ve alınan kararlarla ilgili gerekçe gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Madde 10:
Üniversite her paydaşının şahsi bilgileriyle ilgili meşru gizlilik alanına saygı gösterir.

Madde 11:
Çevreye ve topluma duyarlılık esasıyla tüm paydaşların üniversite içinde ve dışında sağlıklı çalışabilmeleri ve yaşam kalitelerini yükseltmeleri hedeflenir.

Madde 12:
Akademik ve idari personelin performansı, yetkili kurullarda belirlenmiş objektif kriterlere göre değerlendirilir.

Madde 13:
Keyfi ödül ve ceza verilemez. Mobbing ile mücadele, üniversitenin esas görevlerindendir.

Madde 14:

Tüm görevlere atamalarda liyakat esastır. Adaylar arasında eşit liyakat söz konusuysa, üniversitede çeşitliliği artıracak olan aday tercih edilir. AKADEMİK İLKELER
Madde 15:
Üniversite, paydaşlarının akademik özgürlüklerini savunur ve araştırma, öğretim ve öğrenme hedeflerine ulaşabilmelerini teminat altına alır.

Madde 16:
Akademik birimlerin ulusal ve uluslararası akreditasyonunun sağlanması ve sürdürülmesi temel önceliklerdendir.

Madde 17:
Akademik çalışmaların toplumun gereksinimlerine katkı sağlaması amaçlanır.

Madde 18:
Tüm akademik birimler, bilginin evrenselliği ilkesi doğrultusunda, farklı kültürler ve alanlarla etkileşimi özendiren bir yaklaşımı benimser.

Madde 19:
Bilimsel ve sanatsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitelerle akademik çalışmaların karşılıklı paylaşımı geliştirilir, değişim programları ve ortak projeler üretilir.

Madde 20:
Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik başarılar ödüllendirilir ve teşvik edilir.

Madde 21:
İntihal, bilim etiğine aykırı kabul edilir ve cezalandırılır. Akademik araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yalan beyan bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı kabul edilir.

Madde 22:
Üniversitedeki paydaşların bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinden tüm paydaşların haberdar olması sağlanır.
Madde 23:
Üniversitede araştırma, öğretim ve öğrenme alanları bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilir. “Araştırma temelli öğretim” esastır.

Madde 24:
“Yaşam boyu öğrenme” hedefi ve bilgiyi yayma sorumluluğunun bilinciyle üniversite içinde ve dışında toplum yararına bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler teşvik edilir.

Madde 25:
“Öğrenen odaklı” yöntemlerin uygulanması amacıyla yeni öğretim tekniklerinin kullanılması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılır.

Madde 26:
Öğrencilerin mesleki yaşama hazırlanması ve uyum sağlaması için öğrenim hayatı boyunca ve sonrasında gerekli girişimlerde bulunulur.

Madde 27:
Uluslararası alanda farklı üniversitelerle, öğrenci değişimi ve ikili öğretim programları ile öğrencilerin sınır aşan üniversite algılarının geliştirilmesi sağlanır.

Madde 28:
Üniversite aidiyetinin sürdürülmesi temelinde ve “yaşam boyu bağlılık” anlayışıyla mezunlar ve üniversite arasında kalıcı bağlar ve karşılıklı destek mekanizmaları kurulur.

Madde 29:
Altınbaş Üniversitesi, bu belgede yer alan ilkeleri gerçekleştirme ve uygulama yönünden kendisini yükümlü kabul eder.