Tasarımı Kaydet  Kapat

Stratejik Planı 2016-2021


Altınbaş Universitesi 2016-2020 yılları arasında nasıl bir üniversite olmaya doğru evrileceğini bir stratejik plan ile hazırlamaya karar vererek, kurumsallaşma yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Bu stratejik plan Üniversitenin beş yıl sonra nerede olacağını, akademik yapısının nasıl evrileceğini, kaynak tedariki ile yönetimini ve tüm bunların ölçümü için anahtar performans kriterlerini belirleyecektir. Stratejik plan TÜBİTAK tarafından her yıl hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ni temel kriter almaktadır. Üniversitenin beş yıl sonra varmak istediği hedefle, bu endeksteki yerinin uyumluluğuna önem verilmekte ve böylece dönüşümün dinamikleri belirlenmektedir.

Bu stratejik plan, YÖK’ün kalite çalışmaları ile ortaya koymuş olduğu ilkeler ile uyumlu olarak hazırlanacaktır. Stratejik planın bir diğer önem verdiği konu ise “sürdürülebilir üniversite” konseptine yaptığı vurgu olarak ön plana çıkmaktadır. Bu plan, İKBU’nun ekonomik sosyokültürel, eğitim, çevresel ve yönetsel sürdürülebilirliğini dikkate alarak üniversitenin gelecek beş yıl içerisinde yerine getirmesi gerekli olan değişim, dönüşüm ve hamleleri ortaya koymaktadır.

Stratejik plan, yukarıda çerçevesi çizilen bağlam kapsamında beş ana alanda hedefler tanımlamıştır. Bu alanlar; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim, Arştırma, Toplum ve Sektörle İşbirliği ve Kurumsal Yapılanma ve Altyapı şeklinde belirlenmiştir.

Madde 1 
Kalite çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması
Madde 1 
Eğitim alanındaki eylem planlarının sürekliliğini sağlaması
Madde 2 
Akademik personelin eğitim bilimleri açısından donanımının geliştirilmesi
Madde 3 
Eğitim-Öğretim alanındaki gelişmelerin diğer tüm akademik birimlere entegrasyonu
Madde 4
Uluslararası yükseköğretim kalite güvence standartlarına uyum sağlanması
Madde 5
Lisansüstü eğitim ve sürekli eğitim alanında güncel gelişmelere uyum sağlamak
Madde 6
Uzaktan eğitim programlarını artırmak
Madde 7
Topluma Yönelik (yaşam boyu öğrenme hedefli) Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirilmesi
Madde 8
Öğrenci yetkinliğinin artırılması
Madde 9
Uluslararası öğrenci talebinin nitelik ve nicelik olarak arttırılması
Madde 10
Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde düzenlemeler yapılması
Madde 11
Üniversitede eğitim dili açısından planlama yapılması
Madde 12
Kurumun insan kaynakları planının eğitim açısından değerlendirilmesi
Madde 13
Üniversitenin tercih edilirliğini artırmak
Madde 14
Kurumun fiziki özellikleri ile donanımının iyileştirilmesi, artan derslik ve laboratuvar ihtiyacının
Madde 1
Araştırma politikası ve modelinin belirlenmesi.
Madde 2
Araştırma yönetsel yapısının geliştirilmesi.
Madde 3
Araştırma insan gücü yapısının güncellenmesi ve geliştirilmesi.
Madde 4
Araştırma mevzuat yapısının güncellenmesi ve geliştirilmesi.
Madde 5
Girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili eğitimlerin planlanması.
Madde 6
Kamu-Sanayi-Üniversite iş birliğinin geliştirilmesi.
Madde 7
Odaklanılacak alanların belirlenmesi ve iş birliklerin artırılması.
Madde 8
Öğrencilerin araştırma çalışmalarına katılımlarının teşvik edilmesi.
Madde 1
Toplumsal sorunlara ve sektörel ihtiyaçlara yönelik araştırmaların desteklenmesi.
Madde 2
Akademik birimlerin desteğiyle topluma katkı sağlayacak uygulamaların tasarlanarak yürütülmesi.
Madde 3
Özel sektörle yapılan iş birliklerinin artırılması.
Madde 4
Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle yapılan iş birliklerinin artırılması.
Madde 5
Topluma yönelik kurs ve sertifika programları geliştirmek.
Madde 1
Etkin ve verimli bir insan kaynakları yönetim sistemi kurulması .
Madde 2
Kurumsal yapının sürekliliğinin sağlanması.
Madde 3
Akademik ve idari hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı işleyişinin sağlanması.
Madde 4
Yüksek standartlara sahip kampüs ve yerleşkeler oluşturarak faydalananların yaşam kalitesini arttırmak.
Madde 5
Üniversitenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilecek kurumsal yönetim sistemini geliştirmek.
Madde 6
Üniversite kaynaklarının mali mevzuata uygun kullanılması yanında etkin, ekonomik ve verimli değerlendirilmesine yönelik mali yönetim sistemini şeffaf bir yönetim anlayışı içinde güçlendirmek.
Madde 7
Kurum kültürünün geliştirilmesi.